About the Proposals category

arbonk.bnb
This is good decision

1 Like

You need to post your application not here. Here is the link to the thread: Delegate Application Template (Part 2)
Write in English

4 Likes

Is there any deadline for submting proposal? I just want to work on it…

• bundemshake.bnb \ bundemshake.arb:

• SPACE ID is unique and makes a big thing in WEB3:

• I would like to be a part of this ecosystem

• I have 3-years experience in Web3

1 Like

Don`t spam in this thread.

Don`t spam here. :slightly_smiling_face:
Please leave Application form here: Delegate Application Template (Part 2)

snehlata1989.bnb

I want to staking reward pool add this platform.

There is no requirement anywhere that you need to leave proposals

Staking will be in q4. There is a liquidity farm on:

And liquidity pool on https://www.mav.xyz/ and uniswap

Also you can find ID on Binance Earn (very small APY)

It is not a topic for applications. Please read post above yours.

1 Like

Staking will be in q4

1 Like

the is good . ilikebbbbbbb[quote=“Surendra, post:3, topic:11, full:true”]
Surendra.arb
i think this is awesome concept
[/quote]

Hi there!
My ID cetuszone.bnb
I want to be part of the domain name uniqueization
I could moderate in discord channels
I am a regular web3 user, from NFT gaming to trading on the stock exchange

(post deleted by author)

1 Like
  • My Space ID: pphong.bnb
  • Space ID Dao: to be a strong Dao that governs a wide community fairly and transparently.
  • Decentralization, Participation, Publicity
  • I’m a 1 years experience trader and researcher of crypto analysis

• ryukimin.bnb \ ryukimin.arb:

• SPACE ID is unique and makes a big thing in WEB3:

• I would like to be a part of this ecosystem

• I have 3-years experience in Web3

The current domain name service is a trend of future development, among which there is sui network, I hope that id can cooperate with sui to create a .sui domain name

Complete profile :+1:

Tên .bnb / .arb của bạn:
Hungngocbui.Arb

Quan điểm của bạn về mục tiêu tổng thể của SPACE ID DAO:
Tôi tin rằng mục tiêu tổng thể của SPACE ID DAO là thành lập một tổ chức tự trị phi tập trung cung cấp một nền tảng an toàn và đáng tin cậy cho các cá nhân để quản lý và sử dụng danh tính kỹ thuật số của họ. Nền tảng này sử dụng blockchain và các công nghệ web3 khác để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật. Mục tiêu của SPACE ID DAO là cung cấp cho người dùng các giải pháp tốt hơn cho danh tính kỹ thuật số của họ.Goodproject

Bạn sẽ đóng góp như thế nào cho cộng đồng SPACE ID hoặc bất kỳ đề xuất cải tiến nào bạn đang xem xét:
Là một blogger thông tin web3, tôi có thể giúp nâng cao hồ sơ của SPACE ID DAO bằng cách tạo các bài viết có liên quan và chia sẻ những ý tưởng và quan điểm mới. Tôi cũng có thể tham gia vào các cuộc thảo luận cộng đồng và đưa ra phản hồi để cải thiện các đề xuất. Tôi tin rằng bằng cách tích cực tham gia với cộng đồng, tôi có thể đóng góp vào sự phát triển của SPACE ID DAO.Goodproject

Kinh nghiệm / thành tích / kỹ năng web3 của bạn:
Tôi là một blogger thông tin, chuyên đưa tin về các công nghệ web3. Tôi có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng về web3, bao gồm phát triển và sử dụng các ứng dụng blockchain, viết hợp đồng thông minh và sử dụng các sàn giao dịch và ví phi tập trung. Tôi cũng quen thuộc với các lĩnh vực như DeFi và NFT, và đã đạt được một số thành công và kinh nghiệm trong các lĩnh vực đó. Tôi tin rằng tôi có thể mang lại những đóng góp có giá trị cho SPACE ID DAO. Goodproject

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.